Teras Utama

  • Pemantapan tadbir urus kewangan yang kukuh dan amalan terbaik.
  • Pembangunan modal insan berkemahiran, inovasi, kreatif, berintegriti dan cekap dengan etika kerja yang unggul.
  • Pemupukan budaya kerja yang peka terhadap keperluan semasa dan inovatif dalam memberi perkhidmatan kewangan.