Sistem

Sistem Kewangan / Sistem
eLedger Manual Sistem

Sistem Lejar Am

Pembentukan carta akaun

Perekodan transaksi kewangan utama

Penyenggaraan satu set akaun yang lengkap dan terkini serta penutupan akaun secara harian

Penyata kewangan universiti

eStacis Manual Sistem

Sistem Akaun Pelajar

Penyenggaraan lejar pelajar

Penjanaan transaksi kewangan secara individu dan pukal

Pemantauan hutang tertunggak

Kemudahan bayaran balik

Laporan yang standard

eBilling Manual Sistem

Sistem Bil Pelbagai

Penjanaan bil individu dan berjadual

Pemantauan hutang tertunggak

Laporan pengumuran dan surat peringatan

eReceipt Manual Sistem

Sistem Resit

Penjanaan resit secara individu dan pukal bagi pelbagai mod bayaran

Laporan perkreditan dan analisa

eVote Manual Sistem

Sistem Buku Vot & Kawalan Belanjawan

Buku vot elektronik

Mengawal peruntukan

Menyimpan rekod perincian transaksi

Memaparkan baki terkini peruntukan

Membenarkan carian, paparan serta semakan status setiap transaksi

Membantu kawalan belanjawan, pemantauan prestasi perbelanjaan dan penjanaan laporan

ePayroll Manual Sistem

Sistem Gaji

Penyenggaraan data emolumen

Penjanaan gaji bersih bulanan staf

Pengiraan caruman statutori mengikut kadar yang ditetapkan

Mengurus pembiayaan staf melalui kaedah potongan gaji dan bayaran balik mengikut jadual

eFT Manual Sistem

Sistem IBG

Penjanaan data bayaran untuk kaedah kredit terus

Penyediaan perihal pembayaran sebagai pemberitahuan perincian transaksi bayaran kepada pembekal

eRecon Manual Sistem

Sistem Penyesuaian Bank

Penyesuaian antara lejar bank dan penyata bank secara elektronik

Menyenaraikan ‘unpresented transaction’ mengikut format yang standard

eVendor Manual Sistem

Sistem Pembekal

Pembekal yang berminat untuk berurusniaga dengan universiti mendaftar secara atas talian

Menyimpan maklumat perniagaan pembekal

Membenarkan semakan pesanan dan status bayaran

eProcurement Manual Sistem

Sistem Perolehan

Pesanan belian elektronik kepada pembekal berdaftar

Komitmen secara automatik ke buku vot

Mengawal perolehan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan

Pemantauan perolehan dan penilaian prestasi pembekal

eAsset Manual Sistem

Sistem Pengurusan Aset

Pengurusan pendaftaran aset secara elektronik

Penjanaan transaksi kewangan mengikut standard yang ditetapkan

Membenarkan capaian dan paparan sejarah transaksi aset

Membenarkan penilaian semula aset

eLoan Manual Sistem

Sistem Pinjaman

Penyenggaraan lejar peminjam

Penjanaan faedah bulanan secara berjadual

Pemantauan bayaran balik

Kemudahan capaian dan semakan baki terkini pinjaman

eTracker Manual Sistem

Sistem Pinjaman

Pendaftaran penerimaan invois secara atas talian

Pemantauan penerimaan invois

ePayment Manual Sistem

Sistem Kutipan Online

Menyediakan platform pembayaran atas talian menggunakan kemudahan kad kredit dan FPX

eClaim Manual Sistem

Sistem Kutipan Online

Memberi kemudahan kepada pengguna dalam membuat:-

 1. Permohonan pendahuluan diri
 2. Permohonan pembayaran tuntutan perjalanan dalam dan luar negara
 3. Mengesahkan permohonan
 4. Membuat komitmen perakaunan
 5. Memantau dan mengawal tuntutan; dan
 6. Mengetahui status permohonan

myAccount Manual Sistem

Sistem Penyata Online

PELAJAR:

Kemudahan kepada pengguna untuk memperolehi maklumat

 1. Baki terhutang
 2. Terpeinci invois yang dicaj
 3. Sejarah transaksi kewangan


STAF:

Membenarkan pengguna membuat

 1. Semakan pembayaran yang telah dibuat oleh universiti
 2. Semakan dan muat turun penyata pendapatan bulanan
 3. Memohon cetakan beserta pengesahan penyata bulanan
 4. Membuat permohonan mengemaskini maklumat perbankkan bagi tujuan transaksi pendapatan bulanan dan pembayaran oleh universiti


PEMBEKAL:

Membenarkan pengguna menyemak transaksi pembayaran yang dibuat oleh universiti ke atas mereka

eInsurance Manual Sistem

Sistem Insurans

eBudget Manual Sistem

Sistem Permohonan Bajet