Perakaunan

Unit Pengurusan Perakaunan adalah unit yang berperanan dalam kerja-kerja penutupan akaun tahunan dan interim Universiti, bertindak sebagai pengantara semasa aktiviti pengauditan Penyata Kewangan Tahunan, menguruskan maklumat kewangan dalam Nota Jemaah Menteri dan Memorandum Jemaah Menteri, menyediakan kertas kerja Penyata Kewangan Tahunan Universiti kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan, menguruskan maklumat kewangan dalam Laporan Tahunan Universiti serta berperanan sebagai Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Universiti.